NÁŠ PROGRAM

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte. Respektujeme individuální potřeby dětí; aktivity přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a uplatňujeme integrovaný přístup. Veškerá pedagogická činnost se opírá o Rámcový vzdělávací program (2004). Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle (záměry):

. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání;
. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;
. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Stanovováním si dílčích cílů směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí:
. kompetence k učení;
. kompetence k řešení problémů;
. kompetence komunikativní;
. kompetence sociální a personální;
. kompetence činnostní a občanské.

 

 

Na základě všeobecných cílů a klíčových kompetencí rozdělujeme naše hlavní aktivity do několika bloků:

 

↓ ROZUMOVÝ BLOK

( předškoláček, didaktické hry, odpoledne s Logico Picolo,logopedie)

Rozumový blok představuje nejširší blok realizovaný v průběhu celého týdne, jelikož zahrnuje rozvoj poznání, jazykový rozvoj (čeština) a rozvoj matematických představ.

Třikrát do týdne se nejstarší děti setkávají s Předškoláčkem, který je do školy připraví tak, aby co nejlépe zvládly nejenom jiný režim, ale i obsahově náročnější složení školního programu. Poznáváme kamarády – písmenka i číslice – ale všechno se zábavou a radostí.

Didaktické hry a práce s Logico Picolo představují odpoledne, kde si děti hravou a zábavnou formou osvojí různé dovednosti v oblasti matematiky (počty, geometrické tvary), přírodovědných reálií, prostorového vnímaní a jazyka.

Logopedická prevence je působení nejen ve smyslu předcházení poruchám komunikačních schopností, ale i ve smyslu pokynu pro optimální stimulaci řečového vývoje. V moderní logopedii se čím dál více dostává do popředí snaha předcházet poruchám komunikačních schopností – logopedická prevence:

a) primární – zdravé díte se musí naučit správně mluvit, osvojit si správné komunikační návyky

b) sekundární – jedincům s narušenou komunikační schopností věnovat takovou speciální péci, aby dokázali přiznat své nedostatky, aby nedocházelo k deformaci osobnosti

 

 

 


Důležité: ceny v ceníku jsou konečné a  při osobní konzultaci Vás nečeká žádné navyšování poplatku za školné. Ojedinělá nabídka několika možností docházky má za cíl rozšířit dostupnost široké veřejnosti.

 

.