Super User
Zobrazeno: 234

Informace o zpracování osobních údajů rodiče

Berete na vědomi, že společnost Ketzlová Miluše (Dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (Dále jen „Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (Dále jen „GDPR“) k mému dítěti:

jméno a příjmení .......................................

datum narození   .......................................

zpracovává tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) adresa bydliště
d) rodné číslo
e) informace o zdravotních omezeních a úrazech dítěte

a k osobě rodiče:
a) jméno a příjmení
b) adresa bydliště
c) datum narození
d) telefon
e) email

Kategorie osobních údajů jsou adresní a identifikační údaje a Dále citlivé údaje.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plněni výkonu činnosti školky provozované Správcem, primárně pak jako kontaktní údaje a údaje pro účely smlouvy s Vámi, jakož i ve vztahu k subjektům vykonávajícím dohled nad předmětem podnikáni Správce, jakož i ve vztahu k veřejným orgánům, jejichž prostřednictvím zajišťuje Správce čerpaní dotaci z veřejných zdrojů a Dále pro uchovávání a archivovaní údajů dle zákonný požadavků. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do školky a následujících 10 let, nestanoví-li právní předpis nebo pravidle poskytnuté dotace lhůtu delší.

Zpracováni osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatele:
a) poskytovatel software RESERVANTO s.r.o.;
b) správce IT Miluše Ketzlová;
c) společnost  mzdová účetní- Iveta Postránecká, IČO: 61374041;
d) společnost – daňový poradce RNDr. Jaroslava Salavová,ev.č.1343
e) případně další poskytovatele software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod pism. a) až c).

Berete na vědomi, že poskytnuti osobních údajů je nezbytné pro plněni povinnosti Správce při výkonu jeho činnosti. Odmítnuti uděleni osobních údajů může znamenat odmítnuti poskytovaní služeb peče o dítě předškolního věku Správcem.

Berete na vědomi, že podle zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mate právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětleni ohledně zpracováni osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybnosti o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

| Informace o zpracování osobních údajů rodiče.pdf |