Super User
Zobrazeno: 934

Novela z MŠMT

Od 1.9.2017 vešla v platnost novela z MŠMT - povinná předškolní docházka pro děti starší pěti let . Cílem nového zákona je lépe připravit předškoláky na vstup do první třídy. V případě individuálního vzdělávání dítěte mimo státní sektor jsou rodiče povinní přivést dítě na přezkoušení do spádové státní školky. Obsahem přezkoušení je např:poznávání značek, tvarů nebo zvířat. I znalost těchto schopností patří do výbavy předškoláků. Co jedno dítě zná, druhé z domu ale umět nemusí.

K povinnému přezkušování byli přivedeny i děti Mikešovy školky. Vzhledem k našemu propracovanému systému předškolní výchovy před nástupem do 1.třídy, jsme si o naše  děti nedělali starosti. Mikešovu školku navštěvují děti ze všech okolních vesnic a z Říčan. Přezkoušení probíhalo tedy v několika různých mateřských školách. Naše děti prošly zkouškou na výbornou. Ředitelky různých mateřských škol došli k pozitivní shodě a spokojenosti nad připraveností dětí.
Jistě není náhodné, že děti Mikešovy školky se běžně úspěšně hlásí na všechny soukromé základní školy v okolí.

Povinnosti zákonného zástupce: 

- přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, v případě že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy , kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

- zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování  očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání